KONCEPCJA PRACY
KATOLICKIEGO  PRZEDSZKOLA
IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W LUBLINIE
(fragmenty)

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych:

 • Ustawie o Systemie Oświaty oraz Aktach Wykonawczych do Ustawy, w szczególności w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego;
 •  Statucie Przedszkola im. Św. Franciszka z Asyżu w Lublinie;
 • Rozporządzeniu MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru  pedagogicznego(Dz. U. Nr 168, poz. 1324).

MISJA

 1. Prowadzimy oddziaływania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze opierając się na wartościach chrześcijańskich.
 2. Wychowanie w naszym przedszkolu ma charakter:
 • integralny – obejmuje wszystkie sfery osobowości dziecka: fizyczną, zmysłową, intelektualną, emocjonalną, estetyczną, kulturową, społeczną,  wolitywną, moralną,   duchową;
 • personalistyczny ? stawiający w centrum osobę wychowanka jako tę, ?którą Bóg chciał dla niej samej? i umiłował odwiecznie – zgodnie z tą zasadą wychowawcy starają się naśladować służebną postawę Zbawiciela, jak również pomagać wychowankom w osobistym spotkaniu z Nim;
 • otwarty – tzn. świadomy różnic w rozwoju każdego dziecka; uwzględnia indywidualne możliwości psychiczne oraz zachodzące w nim zmiany, weryfikuje stosowane metody pracy wciąż poszukując nowych, szanuje prawa rodziców jako pierwszych nauczycieli i wychowawców, wychodząc naprzeciw ich potrzebom i oczekiwaniom;
 • pozytywny ? kierujący się miłością do dziecka, nie dąży do szybkich, spektakularnych sukcesów, ale koncentruje się na kształtowaniu ?głębi? ? prawego człowieka.

3. Kształtujemy w powierzonych nam dzieciach postawę otwartości na drugiego człowieka, ucząc szacunku wobec siebie i innych.

4. Wdrażamy do szanowania przyrody i otaczającego nas świata.

5. Wspieramy w rozwijaniu zdolności i zainteresowań dzieci.

6. Współpracujemy z rodzinami naszych wychowanków.

CELE STRATEGICZNE PRZEDSZKOLA

 • Wspieranie rozwoju wrodzonych predyspozycji dziecka poprzez wyrażanie wiary w jego możliwości, oczekiwanie znacznych osiągnięć i pomoc w odkrywaniu bogactwa zaszczepionego w nim przez Stwórcę.
 • Organizowanie procesu kształcenia w sposób zapewniający każdemu dziecku wszechstronny i harmonijny rozwój oraz odpowiednie przygotowanie do podjęcia nauki w szkole.
 • Rozwijanie u wychowanków cech charakteru takich jak: samodzielność, wiara we własne możliwości, zaradność, otwartość, empatia, odporność emocjonalna, umiejętność współdziałania itp.
 • Stawianie zadań proporcjonalnych do możliwości, warunków fizycznych i psychicznych dziecka oraz wymaganie odpowiedzialności za ich realizację.
 • Budzenie pragnienia stawania się dobrym, odpowiedzialnym, odważnym, wytrwałym, czyli budzenie zachwytu ideałami i zachęcanie do dążenia ku wartościom nieprzemijającym.
 • Pozwalanie na ponoszenie konsekwencji dokonywanych przez dzieci wyborów oraz uświadamianie, iż każdy ma prawo do popełniania błędów, które powinien wykorzystywać do stawania się lepszym człowiekiem.
 • Zapobieganie kształtowaniu się złych nawyków i przyzwyczajeń, a wyrabianiu dobrych.
 • Ochrona przed wszelkiego rodzaju złem (np. przemocą w filmach dla dzieci itp.).
 • Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIE
BĘDĄCE FUNDAMENTEM PRACY PRZEDSZKOLA

1. BÓG:

a) Wychowanie do życia w wierze.

b) Poznanie i rozwijanie wartości chrześcijańskich takich jak: miłość Boga i bliźniego, umiejętność przebaczania, prawda, zaufanie Bogu.

c) Tworzenie sytuacji sprzyjających nawiązaniu osobistego kontaktu z Bogiem.

d) Kształcenie umiejętności dziękowania Bogu za to, co posiadamy oraz za piękno stworzonego świata.

e) Wychowanie do poszanowania symboli, tradycji i praktyk religijnych oraz miejsc poświęconych.

2. CZŁOWIEK:

a) Wszechstronny rozwój wszystkich sfer osobowości człowieka.

b) Wychowanie do prawdy i kształtowanie szlachetnego charakteru oraz prawego sumienia.

c) Wychowanie do tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.

3. RODZINA:

a) Wychowanie do miłości.

b) Wychowanie do odpowiedzialnego podejmowania ról.

c) Budzenie szacunku do norm moralnych przyjętych w społeczeństwie.

4. OJCZYZNA:
a) Kształtowanie postawy patriotycznej.

b) Wychowanie do wolności i odpowiedzialności za siebie i innych.

c) Wychowanie do poszanowania języka polskiego i kultury ojczystej.